1.Ouder(s)/verzorger(s)
In het geval van gescheiden ouders, die allebei ook wettelijk de vertegenwoordiger van de deelnemer zijn, kan deelname aan de training alleen doorgaan indien zij beide toestemming hebben gegeven.

2 Inschrijving
a. Inschrijving voor een training of cursus gebeurt per mail. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Studiepunt Oost Gelre bevestigt per e-mail de inschrijving. Studiepunt Oost Gelre houdt het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.
b. Er is een maximaal aantal deelnemers. Wanneer dit maximum aantal bereikt is en u/uw kind niet meer kan deelnemen zal er een alternatieve datum worden geboden.
c. Door inschrijving gaat de opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden van Studiepunt Oost Gelre.

3. Training
a. U mag van Studiepunt Oost Gelre een inspanningsverplichting verwachten, echter is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor achterblijvende c.q. tegenvallende resultaten, prestaties of vorderingen van uw kind.
b. U als ouders/verzorgers bent ervan op de hoogte dat er ook een inspanningsverplichting bij u ligt. Dit betreft uw kind ondersteunen/stimuleren in het maken van het oefenwerk.
c. Studiepunt Oost Gelre behoudt zich het recht voor om de locatie voor de opleiding te veranderen binnen een straal van 10 kilometer en om, in het geval van onvoldoende inschrijvingen, een cursus geen doorgang te laten vinden. Studiepunt Oost Gelre zal de opdrachtgever daarover tijdig informeren.

4. Tarieven
a. De geldende tarieven staan vermeld op de website bij de aangeboden trainingen. b. Studiepunt Oost Gelre is gerechtigd haar tarieven marktconform
te verhogen.

5. Facturatie a. De factuur verzonden door Studiepunt Oost Gelre dient voor de aanvang van de start van de betreffende training te worden voldaan. Deze wordt naar u via email verstuurd.
b. Een reeds betaald pakket kan niet worden geretourneerd.
c De factuur dient betaald te zijn voordat de begeleiding start. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen door u kan Studiepunt oost Gelre aangeven de begeleiding niet te starten dan wel te pauzeren.

6. Afspraken verzetten, annulering en wijziging
a. Indien door omstandigheden een bepaalde training of workshop onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Studiepunt Oost Gelre proberen om binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training. Indien een vervanging niet mogelijk is en Studiepunt Oost Gelre de training annuleert zal deze het cursusgeld terug storten aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding. Iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Studiepunt Oost Gelre is uitgesloten.
b. Bij overmacht wordt in overleg de cursus of training geannuleerd of doorgeschoven naar een andere datum.
c. Als een gemaakte individuele gemaakte afspraak niet door kan gaan, moet u dit tenminste 48 uur van tevoren via de email doorgeven aan Studiepunt Oost Gelre. Zo niet, dan kan deze afspraak niet meer worden ingehaald.
d. Volgt uw kind een groepstraining dan kan deze les alleen in overleg ingehaald worden. Het kan echter voorkomen dat er op korte termijn geen plek meer is om deze afspraak in te halen
.

7. Duur en beëindiging van de overeenkomst
a. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de cursus of opleiding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.’
b. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien beide partijen dit onderling zijn overeengekomen.
c. De cursist die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een training wordt bemoeilijkt kan door Studiepunt Oost Gelre van de cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever

8. Aansprakelijkheid
a. Studiepunt Oost Gelre praktijk voor onderwijsondersteuning is niet aansprakelijk voor eventuele gebeurtenissen onderweg van en naar de leslocatie en sluit iedere aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de cursisten uit, door weke oorzaak dan ook tijdens de cursus ontstaan, behalve voor zo ver er sprake is van opzet of grove schuld.
b. Studiepunt Oost Gelre praktijk is in het bezit van een geldig EHBO-diploma
.

9. Geheimhouding en informatieoverdracht.
a. Studiepunt Oost Gelre is verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar uit het hoofde van haar beroepsoefening ter kennis komt in verband met het onderzoek en de begeleiding van uw kind.
b. Studiepunt oost Gelre zal alleen na toestemming van u informatie uitwisselen met derden, voor zover dit naar de boordeling van haar nodig is voor het onderzoek en/of de begeleiding van uw kind.
c. Wanneer er online les wordt gegeven dient U toestemming te geven voor het delen van de camera en microfoon van uw kind. Verdere details over deze toestemming wordt met u gedeeld op het moment dat deze vorm van begeleiding wordt opgestart.

10. Eigendomsvoorbehoud/auteursrecht
a. Het auteursrecht van het cursus materiaal berust bij Studielift.
b. Alle door Studiepunt Oost Gelre verstrekte informatie in het kader van de training, is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist. Het is de cursist niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of enigerlei andere wijze te openbaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studielift.